คุณค่าวัยเกษียณ รัฐบาลจ่อดึงข้าราชการเกษียณกลับมาทำงาน 30,000 คน

ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 64 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ รัฐบาลจ่อดึงข้าราชการเกษียณ 30,000 คน กลับมาทำงาน ผ่านโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คาดว่า 11 ปีข้างหน้า จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งถือเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด รัฐบาลได้กำหนดนโยบายและแผนงาน กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ เพื่อรองรับกับสภาวการณ์ดังกล่าว ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-80) ผลักดันทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ รวมถึงดำเนินการเชิงรุก เตรียมการสำหรับผู้มีอายุ 25-59 ปีในปัจจุบันที่จะเป็นผู้สูงอายุใน 1-35 ปีข้างหน้า

สังคม

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ กำลังจะดำเนินโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ซึ่งจะเป็นโครงการระยะ 3-6 เดือนข้างหน้าของปี 2566 ซึ่งเป็นโครงการที่จะดึงศักยภาพความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุ กลุ่มครูเกษียณราชการ, กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เข้ามาร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ ให้กับคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ผ่านกิจกรรมต่างๆ

สำหรับภารกิจของโครงการและเปิดรับสมัคร อส.ศธ. เช่น การเป็นครูอาสาสมัครจิตอาสา เพื่อพัฒนาการศึกษาระหว่างสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ ช่วยในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน การฝึกทักษะของคนในชุมชน การเป็นวิทยากรในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของกระทรวงแรงงาน เป็นต้น

โดยกระทรวงศึกษาธิการ จะประกาศรายละเอียดโครงการและเปิดรับสมัคร อส.ศธ. ผ่านระบบออนไลน์ต่อไป มีเป้าหมายผู้สมัครเป็นครูเกษียณอายุ ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพต่างๆ จำนวน 30,000 คน ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

“โครงการ อส.ศธ. จะช่วยดึงศักยภาพของผู้สูงอายุที่มีอยู่สูงมากด้วยประสบการณ์ ทั้งมิติชีวิตและการทำงาน มาเสริมสร้างการพัฒนาคนในช่วงวัยอื่นๆ และยังช่วยให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการมีความสุข รู้สึกมีคุณค่าจากการได้ทำประโยชน์ให้สังคม และเป็นโอกาสที่จะเกิดงานใหม่ๆ ระหว่างร่วมและหลังการร่วมโครงการ โดยกระทรวงศึกษาธิการจะส่งเสริมให้มี อส.สธ. ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

รับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ)

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญกับสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มจะกลายเป็นวิกฤตหนักของประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับภาคการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย และเป็นการสร้างคุณค่า ความสุขให้กับผู้สูงวัย โดยส่งเสริมผู้สูงอายุ กลุ่มที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ/ทักษะชีวิตเป็นครูสอนอาชีพ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้ รวมถึงสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาเด็กที่อยู่ในวัยเรียนให้มีความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญา พร้อมรองรับการพัฒนาตามช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้ ช่วยเหลือด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา จึงประกาศการรับสมัครผู้สูงอายุที่สนใจและมีจิตอาสาเป็นอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้

1.เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

2.เป็นผู้ที่สมัครใจ มีจิตอาสา เสียสละ และมีความพร้อมที่จะช่วยงานด้านการศึกษา ครูสอนอาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ/อาชีพเสริมในพื้นที่จังหวัด เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ/คณะกรรมการสถานศึกษา มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

3.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) หรือเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านอาสาสมัครจากหน่วยงานอื่น เช่น กศน. อพม. อสม. อพปร. กอ.รมน. ฯลฯ

ติดตามข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ : ไม่เคยพบเห็น งูเขียวพระอินทร์ชอบลิเก เปิดปุ๊บเลื้อยมาปั๊บ คอหวยแห่ซื้อเลขที่บ้าน