ลดหย่อนภาษี 2565 มีอะไรบ้าง คำนวณกันก่อนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีนี้

ยื่นภาษีปี 2565 รวมรายการลดหย่อนภาษี 2565 ล่าสุด มีอะไรบ้าง ก่อนนำมาคำนวณยื่้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เป็นประจำทุกปีที่มนุษย์เงินเดือน หรือผู้มีราย ได้จะต้องวางแผน และคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อจะนำมาหักลดหย่อนภาษี เพื่อที่จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ ซึ่งในปี 2565 ผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง เพื่อที่จะยื่นภาษี 2565 ในช่วงต้นปี 2566 ถ้าพร้อมแล้วไปเช็คลิสต์พร้อมๆ กันเลย

รายการลดหย่อนภาษี 2565 มีอะไรบ้าง?

กลุ่มลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัว
1. ลดหย่อนส่วนบุคคล : จำนวน 60,000 บาท

2. ลดหย่อนคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ : จำนวน 60,000 บาท

สำหรับสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรส
คู่สมรสต้องไม่มีเงินได้ หรือมีเงินได้แต่ยื่นแบบฯ รวมกัน
3. ลดหย่อนบุตร : จำนวน 30,000 บาทต่อคน

ต้องเป็นบุตรตามกฎหมาย
บุตรบุญธรรใช้ได้ไม่เกิน 3 คน
บุตรอายุไม่เกิน 20 ปี
หากบุตรอายุ 21-25 ปี ต้องกำลังศึกษาในระดับชั้น ปวส. ขึ้นไป
บุตรมีเงินได้ในปีนั้นไม่เกิน 30,000 บาท
ลดหย่อนบุตรคนที่ 2 : จำนวน 30,000 บาทต่อคน
คลอดบุตรคนที่ 2 ขึ้นไป ตั้งแต่ปี 2561
เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

4. ลดหย่อนค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตร : หักค่าใช้จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินปีละ 60,000 บาท

ต้องใช้เอกสารใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 65
สามีใช้สิทธิได้หากภรรยาไม่มีเงินได้ หรือมีเงินได้แต่ยื่นแบบฯ รวมกัน
5. ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา-มารดา : จำนวนคนละ 30,000 บาท ไม่เกิน 4 คน รวม 120,000 บาท

การเงิน

บิดา-มารดาอายุ 60 ปีขึ้นไป
มีเงินได้ในปีนั้นไม่เกิน 30,000 บาท
ลูกสามารถใช้สิทธิได้เพียงคนเดียว
6. ลดหย่อนค่าอุปการะคนพิการหรือคนทุพพลภาพ : จำนวนคนละ 60,000 บาท

ผู้พิการต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ
ผู้พิการมีเงินได้ในปีนั้นไม่เกิน 30,000 บาท

กลุ่มลดหย่อนภาษี กลุ่มประกันชีวิต-การลงทุน
1. ประกันสังคม : ลดหย่อนภาษีได้ตามจริง

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลดหย่อนได้สูงสุด 6,300 บาท (จากปกติ 9,000 บาท) เพราะมีการปรับลดเงินสมทบประกันสังคมในเดือน พ.ค.-ก.ค. และเดือน ต.ค.-ธ.ค. 65
ผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดหย่อนได้สูงสุด 3,585 บาท เพราะมีการปรับลดเงินสมทบประกันสังคมในเดือน พ.ค.-ก.ค. และเดือน ต.ค.-ธ.ค. 65
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 644-2,760 บาท ตามที่จ่ายจริง เพราะได้มีการปรับลดเงินสมทบตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ค. 65
2. ประกันชีวิตทั่วไป หรือเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต : ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

มีความคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป
มีผลตอบแทนคืนไม่เกิน 20% ของดอกเบี้ย
3. ประกันชีวิตคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ : ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

สามี-ภรรยาต้องจดทะเบียนสมรส
ต้องมีสถานะเป็นสามี-ภรรยาตลอดทั้งปี
4. ประกันสุขภาพตัวเอง : ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท

เมื่อรวมเบี้ยประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาท
5. ประกันสุขภาพ บิดา-มารดา : ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

บิดา-มารดามีเงินได้ในปีนั้นไม่เกิน 30,000 บาท
บุตรบุญธรรมใช้สิทธิไม่ได้
บุตรหลายคนหารเฉลี่ยกันได้
6. ประกันชีวิตบำนาญ : ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุด 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

7. กองทุนรวม SSF (Super Savings Fund) * หรือกองทุนรวม SSF : ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

8. กองทุนรวม RMF (Retirement Mutual Fund หรือ RMF) * : ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ* : ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 10,000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้ และไม่เกิน 490,000 บาท จะได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำไปรวมกับเงินได้ที่ต้องเสียภาษี

10. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) * : ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

11. กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน* : ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

12. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) * : ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดปีละ 13,200 บาท

*หมายเหตุ ข้อ 6-12 เมื่อรวมเงินที่ซื้อ ประกันชีวิตบำนาญ, กองทุนรวม SSF, กองทุนรวม RMF, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และกองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

กลุ่มลดหย่อนภาษี กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ดอกเบี้ย เงินกู้ยืมเพื่อการมีที่อยู่อาศัย ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

เป็นการกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตัวเองหรือบนที่ดินที่มีสิทธิครอบครอง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรืออาคาร หรือคอนโดมิเนียม โดยเราต้องอยู่อาศัยด้วย เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย
เป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศ เช่น ธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐต่าง ๆ โดยทรัพย์สินที่กู้ต้องใช้มาเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการกู้ (จำนอง) ด้วย
หากมีการกู้สำหรับที่อยู่อาศัยมากกว่า 1 แห่ง สามารถใช้ลดหย่อนรวมกันได้ทุกแห่ง แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท
กรณีกู้ร่วมกันหลายคน ก็ให้แบ่งดอกเบี้ยคนละเท่า ๆ กัน รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

กลุ่มลดหย่อนภาษี กลุ่มเงินบริจาค
1. เงินบริจาคพรรคการเมือง : ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

2. เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ ได้ : ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาคตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

ต้องเป็นสถานศึกษาที่ ศธ. กำหนด
บริจาคผ่าน e-Donation เท่านั้น
3. เงินบริจาคมให้สถานพยาบาลของรัฐ : ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง (รวมกับเงินบริจาคอื่ ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอื่นแล้ว)

ต้องเป็นสถานพยาบาลของราชการ
4. เงินบริจาคสนับสนุนการกีฬา : ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง (รวมกับเงินบริจาคอื่ ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอื่นแล้ว)

ต้องเป็นหน่วยงานด้านกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
5. เงินบริจาคเพื่อการพัฒนาสังคม : ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง (รวมกับเงินบริจาคอื่ ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอื่นแล้ว)

ต้องบริจาคให้หน่วยงานที่กำหนด เช่น กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, กองทุนยุติธรรม และการจัดหาหนังสือ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน
6. เงินบริจาคให้แก่มูลนิธิด้านสาธารณสุข : ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง (รวมกับเงินบริจาคอื่ ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอื่นแล้ว)

บริจาคผ่าน e-Donation เท่านั้น
ต้องบริจาคให้มูลนิธิที่กำหนด เช่น มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี, มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หรือมูลนิธิรามาธิบดี
7. เงินบริจาคให้กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม : ตามที่บริจาคจริง (รวมกับเงินบริจาคอื่น ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอื่นแล้ว)

บริจาคผ่าน e-Donation เท่านั้น
8. เงินบริจาคทั่วไป : ตามที่บริจาคจริง (รวมกับเงินบริจาคอื่น ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอื่นแล้ว)

เป็นการบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล เช่น บริจาคให้วัด มูลนิธิ สมาคม สถานสงเคราะห์ ฯลฯ

กลุ่มลดหย่อนภาษีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

โครงการช้อปดีมีคืน : ตามจำนวนจริงที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท โดยจะต้องซื้อสินค้า-บริการจากร้านค้าที่จด VAT และออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้ โดยจะต้องซื้อสินค้าภายในกรอบระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนด

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ttb ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยเงินกู้ มีผล 1 ต.ค. 65