สอศ.ชี้แจงแนวปฏิบัติ-ปฏิทินรับน.ศ.อาชีวะ ตั้งเป้าปี’66 เพิ่มผู้เรียนทวิภาคี 1 แสนคน

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อย ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)

เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการนำนโยบายและแนวปฏิบัติการรับ นักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประจำปีการศึกษา 2566 ไปสู่การปฏิบัติ

ข่าวการศึกษา

โดยมีผู้บริหารระดับสูง และผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ว่า นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัด สอศ. ประจำปีการศึกษา 2566 มีหลักการ ดังนี้ ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนค้นหา หรือเลือกเรียนในสายอาชีพที่ตนเองมีความถนัดหรือสนใจ มุ่งเน้นการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มากขึ้น

ตลอดจนจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ยกระดับความร่วมมือ บูรณาการกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นและเส้นทางในการมีงานทำของผู้เรียน โดยเน้นการต่อยอดหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ พร้อมกับขยายโอกาส ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนทุกคนได้รับโอกาสได้รับศึกษาระดับอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาภาครัฐ เน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน สาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ และให้สถานศึกษาภาคเอกชน เน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนตามศักยภาพและความพร้อม

ว่าที่ร้อยตรีธนุกล่าวต่อว่า สำหรับแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นั้น ให้อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) จัดประชุมทุกสถานศึกษาในจังหวัดทั้งรัฐและเอกชน เพื่อร่วมกำหนดเป้าหมายการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ให้สอดคล้องตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา ของ สอศ. และให้สถานศึกษาดำเนินการรับนักเรียน นักศึกษาให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจหลักของแต่ละประเภทสถานศึกษา โดยเป็นไปตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ ดังนี้ 1.กลุ่มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เน้นการจัดการเรียนการสอนในประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมงที่มีความทันสมัย ตอบโจทย์เกษตรอัจฉริยะ เกษตรสมัยใหม่ สอดคล้องตามความต้องการของพื้นที่และประเทศ ทั้งนี้ สามารถเปิดรับนักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. นอกประเภทวิชาเกษตรและประมงได้ตามศักยภาพและความพร้อม 2.กลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่าง เน้นการจัดการเรียนการสอนในประเภทวิชาที่สอดคล้องตามความต้องการของพื้นที่และประเทศ

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า 3.กลุ่มวิทยาลัยเทคนิค เน้นการจัดการเรียนการสอนในประเภทวิชาอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องตามความต้องการของพื้นที่และประเทศ 4.กลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษา เน้นการจัดการเรียนการสอนในประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คหกรรม ศิลปกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สอดคล้องตามความต้องการของพื้นที่และประเทศ และ 5.กลุ่มวิทยาลัยประเภทอื่นๆ ให้จัดการเรียนการสอนตามบทบาทภารกิจหลักของแต่ละประเภทสถานศึกษา ให้สอดคล้องตามความต้องการของพื้นที่และประเทศ

“ส่วนปฏิทินการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 มีดังนี้ รายงานแผนการรับนักเรียนนักศึกษา มาที่ สอศ. 1 มีนาคม สถานศึกษาเปิดรับสมัคร 11-15 มีนาคม ทดสอบความรู้ 26 มีนาคม ประกาศผล 30 มีนาคม และมอบตัว 2 เมษายน ที่ผ่านมา ผมเน้นย้ำให้สถานศึกษาขับเคลื่อน 9 นโยบายเร่งด่วนและ 5 นโยบายหลัก โดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนการสอนระบบทวิภาคีแนวใหม่ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการอาชีวศึกษา โดยเพิ่มจำนวนผู้เรียนให้ได้ถึงประมาณ 511,177 คน ในปีการศึกษา 2568 หรือคิดเป็น 50% ของนักเรียนทั้งหมด แต่ขณะนี้ สอศ.มีผู้เรียนในระบบทวิภาคีประมาณ 150,000 คนเท่านั้น ดังนั้น ซึ่งในปีการศึกษา 2566 นี้ สอศ. มีเป้าหมายเพิ่มผู้เรียนในระบบทวิภาคี ให้ได้ 10% จากผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1.2 ล้านคน ซึ่งเท่ากับว่า ปี 66 จะต้องเพิ่มผู้เรียนทวิภาคีให้ได้อีก ประมาณ 100,000 คน รวมเป็น 250,000 คน ส่วนการเพิ่มผู้เรียนอาชีวะภาพรวม ปีการศึกษา 2566 สอศ.ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่ม 10% เช่นกัน คือ จาก 1.2 ล้านคน เป็น 1.3 ล้านคน” ว่าที่ร้อยตรีธนุกล่าว ข่าวการศึกษาแนะนำ>>> PADA 8 ส่งมอบโอกาสการศึกษาเยาวชนชายแดน